GLIS- GLICEMIA POS PRANDIAL – CAFE

GLIS- GLICEMIA POS PRANDIAL – CAFE