PROS – PROTEINA S – PROTEINA S FUNCIONAL

PROS – PROTEINA S – PROTEINA S FUNCIONAL